Podmienky používania

Prístupom alebo používaním ktorýchkoľvek našich webových sídel, alebo mobilných aplikácií (spoločne ďalej len „Služby“), ku ktorým je možné mať prístup prostredníctvom rôznych médií alebo zariadení a ktoré môžu byť sprístupnené EURO MAX Prešov, s.r.o., Kapitulská 5, 91701 Trnava, Slovenská republika, IČO 46418482, zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 28399/T (ďalej len „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), súhlasíte a zaväzujete sa riadiť sa a byť viazaný týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania“).

Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu. V prípade, že nesúhlasíte s akýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok používania, nepristupujte prosím k Službám a nepoužívajte ich.

Tieto Podmienky používania platia pre akékoľvek Služby; niektoré Služby môže byť predmetom dodatočných ustanovení (pozri „Konkrétne ustanovenia platné pre našu Službu vernostného programu“ a „Konkrétne ustanovenia platné pre zisťovanie polohy“) nižšie.

Môžeme tiež poskytovať služby, ktoré nie sú predmetom týchto Podmienok používania, ale svojich vlastných podmienok (napríklad darčekové poukážky, ktoré môžeme ponúkať, sa riadia osobitnými podmienkami).

Služba REGISTRÁCIA A KONTO je určená používateľom vo veku minimálne OSEMNÁSŤ (18) rokov. 

Na získanie prístupu k niektorým z našich Služieb prostredníctvom našich mobilných aplikácií alebo webových sídel môžete byť vyzvaní, aby ste si u nás zriadili konto. Zriadenie konta u nás a poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné.

Pri zriaďovaní vášho konta u nás budete musieť dokončiť príslušný proces registrácie, pričom vám budú ponúknuté nasledovné možnosti:

  • zriadenie konta použitím odkazu na vernostnú kartu, ktorú sme vám už vydali (t.j. zadaním kódu uvedeného pod čiarovým kódom vernostnej karty alebo oskenovaním tohto čiarového kódu) a potvrdenie vašich osobných údajov (t.j. mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy, PSČ, pohlavia, telefónneho čísla a e-mailovej adresy); alebo
  • zriadenie konta tým, že nám poskytnete požadované informácie (t.j. meno a priezviska, e-mailovú adresu, dátum narodenia, adresu, PSČ, pohlavie a telefónne číslo) a zvolenie si hesla, alebo
  • zriadenie konta použitím vášho konta na sieti Facebook, Google+ alebo Twitter.

V každom prípade sa zaväzujete, že nám poskytnete presné a úplné údaje a že v prípade potreby tieto údaje zaktualizujete.

Ak ste si zvolili spojenie prostredníctvom vášho konta na sieti Facebook, Google+ alebo Twitter, na prístup ku kontu budete vyzvaní prihlásením prostredníctvom vášho hesla na sieti Facebook, Google+ alebo Twitter. Vo všetkých ostatných prípadoch budete vyzvaní prihlásiť sa prostredníctvom vášho emailu a zvoleného hesla.

Súhlasíte s tým, že nás budete bezodkladne informovať o akomkoľvek neoprávnenom používaní vášho konta na prístup k Službám na adrese presov@zoc-max.sk

Externé linky a obsah

Hypertextové linky zo Služieb alebo oznámenie, ktoré dostanete zo Služieb, môžeme odporučiť webovým sídlam - tretím osobám alebo internetovým zdrojom. 
Žiadne z týchto webových sídel alebo internetových zdrojov nekontrolujeme.

Výslovne beriete na vedomie, že v žiadnom prípade nie sme zodpovední za žiadne informácie, obsah, produkty, služby alebo materiál dostupný na webových sídlach tretích osôb alebo na internetových zdrojoch ani za žiadne údajné alebo skutočné škody vyplývajúce z prístupu k takýmto informáciám, obsahu, produktom, službám alebo materiálu dostupnému na webových sídlach tretích osôb alebo internetových zdrojoch alebo z ich používania.

Súkromie, ochrana osobných údajov

Ak používate Služby, za účelom poskytnutia Služieb, ktoré si vyžadujú overenie vašej totožnosti, a za účelom riadenia a zlepšenia nášho obchodného vzťahu vás vyzveme, aby ste nám poskytli vaše osobné údaje alebo informácie Niektoré informácie sú nevyhnutné na poskytnutie a riadenie Služieb, zatiaľ čo iné nám umožnia lepšie vás spoznať a prispôsobiť preto naše Služby vašim potrebám.

V prílohe si prosím prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je detailne vysvetlené, ktoré osobné údaje budú spracúvané, a opísané vaše práva ako dotknutej osoby a ktoré vám poskytnú všetky povinné informácie.

Prevod

Oprávňujete nás previesť, postúpiť alebo delegovať ktorékoľvek z našich práv a povinností podľa týchto Podmienok používania na akúkoľvek tretiu osobu.

Oddeliteľnosť

Ak sa ktorákoľvek časť týchto Podmienok používania bude uznaná neplatnou, nulitnou alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľnou, tieto Podmienky používania sa považujú za oddeliteľné a zostávajúca časť zostáva účinná.

Aktualizácie Podmienok používania

Tieto Podmienky používania môžeme priebežne upravovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok používania nadobudnú účinnosť po zverejnení upravených Podmienok používania prostredníctvom Služieb. Ak vykonané zmeny, o ktorých sme presvedčení že sú zásadné a že si vyžadujú váš súhlas v súlade s platnými právnymi predpismi, oznámime vám to prostredníctvom Služieb a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto Podmienky používania sa riadia a vykladajú podľa práva krajiny, v ktorej sme zaregistrovaní a podliehame výlučnej právomoci takejto krajiny.