Vyhraj balík zážitkov!


16.07.2018 - 12.08.2018

Vyhraj balík zážitkov!

Nakúp v ktorejkoľvek predajni v MAXe v minimálnej hodnote 10 eur a si v hre! Stačí, ak vyplníš kupón, ktorý dostaneš pri pokladni a vhodíš ho do urny na prízemí. Každý týždeň v pondelok vylosujeme jedného šťastlivca, ktorý vyhrá balík zážitkov v hodnote až 450,- eur!

Súťaž trvá od 16.júla. do 12.augusta.

Partnermi akcie sú: Datacomp, Štúdio Trim, , OZETA, Topshop, Cappon, Medicine, Exisport, Pepco, Dates Mobile, CCC, Orsay, ŠEVT, Erotic City, Cinemax.

 

Ballík zážitkov 1:

Pobyt v hoteli Seasons s celodenným vstupom do Aquacity Poprad v hodnote 180,- eur

Xbody cvičenie poukaz v hodnote 100,- eur

Permanentka na lymfodrenáž do Štúdia  Trim v hodnote 48,- eur

2 celodenné vstupy do Aquaruthenia Svidník v hodnote 40,- eur

Poukážka na Nákup tovaru v predajni Pepco v hodnote 40,- eur

Balíček od CCC v hodnote 20,- eur

Darčeková poukážka do predajne Cappon v hodnote 20,- eur

2 lístky do kina Cinemax v hodnote 13,- eur

Zľavové poukážky od Erotic City

Balíček od Orsay

Balíček  od Ševt

Balík zážitkov 2:

Pobyt v hoteli Seasons s celodenným vstupom do Aquacity Poprad v hodnote 180,- eur

Balíček od Datacomp v hodnote 70,- eur

Poukážka do Školy angličtiny VISTA v hodnote 50,- eur

2 celodenné vstupy do Aquaruthenia Svidník v hodnote 40,- eur

Darčeková poukážke do predajne DATES Mobile v hodnote 35,- eur

Darčeková poukážka do predajne Medicine v hodnote 20,- eur

Darčeková poukážka do predajne Cappon v hodnote 20,- eur

Poukážka na Nákup tovaru v predajni Pepco v hodnote 20,- eur

2 lístky do kina Cinemax v hodnote 13,- eur

Darčeková poukážka do predajne Exisport v hodnote 10,- eur

Zľavové poukážky od Erotic City

Balíček od Ševt

Balík zážitkov 3:

Pobyt v hoteli Seasons s celodenným vstupom do Aquacity Poprad v hodnote 180,- eur

Darčeková poukážke do predajne OZETA v hodnote 70,- eur

3 celodenné vstupy do Aquaruthenia Svidník v hodnote 60,- eur

Poukážka do Školy angličtiny VISTA v hodnote 50,- eur

Doplnkový matrac od predajne Top Shop v hodnote 50,- eur

Balíček od CCC v hodnote 20,- eur

Darčeková poukážka do predajne Cappon v hodnote 20,- eur

2 lístky do kina Cinemax v hodnote 13,- eur

Zľavové poukážky od Erotic City

Balíček od Ševt

Balík zážitkov 4:

Pobyt v hoteli Seasons s celodenným vstupom do Aquacity Poprad v hodnote 180,- eur

Xbody cvičenie poukaz v hodnote 100,- eur

Poukážka do Školy angličtiny VISTA v hodnote 50,- eur

2 celodenné vstupy do Aquaruthenia Svidník v hodnote 40,- eur

Balíček od CCC v hodnote 20,- eur

Darčeková poukážka do predajne Medicine v hodnote 20,- eur

Poukážka na Nákup tovaru v predajni Pepco v hodnote 20,- eur

2 lístky do kina Cinemax v hodnote 13,- eur

Darčeková poukážka do predajne Exisport v hodnote 10,- eur

Zľavové poukážky od Erotic City

Balíček od Ševt

MAX, už 10 rokov s vami.

Výhercovia:

  1. Balík (žrebovanie23.7.2018) – p. Zuzana Jakšová
  2. Balík (žrebovanie30.7.2018) – p. Jana Blanárová
  3. výherca: Mikuláš Štofan

  4. výherca: Alena Štofilová

 

O súťaži "Nakúp a vyhraj"

Nakúp nad 10€ a vyhraj balík zážitkov v hodnote 450,-€


Pravidlá súťaže:
Nakúpte v ZOC MAX Prešov, v ktorejkoľvek prevádzke v termíne od 16.7.2018 do 12.8.2018 v minimálnej hodnote 10,- Eur., vyplňte svoje kontaktné údaje a potvrdený kupón vhoďte do žrebovacej urny na prízemí. Dostanete sa tým do zlosovania každý týždeň o balík zážitkov v hodnote 450,-€. 


Štatút súťaže
Euro MAX Prešov s.r.o.
ZOC MAX Prešov
Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže s názvom "Nakúp a vyhraj“ s obchodným centrom MAX Prešov. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže na informačných letákov, prospektoch a iných materiáloch určených spotrebiteľom.
Tento štatút môže byť zmenený jedine písomnou formou a písomných dodatkov k štatútu.

I.
Cieľ spotrebiteľskej súťaže
1. Cieľom spotrebiteľskej súťaže "Nakúp a vyhraj" (ďalej len "súťaž") je reklama a podpora predaja v predajniach a v prevádzkach v ZOC MAX Prešov.
2. Súťaž na základe tohto štatútu sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl. VII bod 1 tohto Štatútu (ďalej len "súťažiaci").
4. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojim zákonným zástupcom.
II.
Vyhlasovateľ súťaže, Organizátor a technické zabezpečenie súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Euro MAX Prešov s.r.o., so sídlom Kapitulská 5, 917 01 Trnava, IČO 46 418 482, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28399/T.
III
Začiatok a ukončenie súťaže
1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 16.07.2018 do 12.08.2018.
2. Žrebovanie víťaza sa uskutoční každý týždeň v pondelok o 10:00hod. pri súťažnej urne. Žrebovanie sa uskutoční : 23.7., 30.7., 6.8. a 13.8.2018.
4. Vyhlásenie víťaza súťaže, sa uskutoční po každom zo žrebovaní na správu ZOC MAX Prešov, najneskôr nasledujúci pracovný deň po žrebovaní prostredníctvom emailovej správ alebo sms správy alebo telefonátu a uverejnenia výhercu na web stránke www.zoc-max.sk/presov.
5. Do žrebovania budú zaradené všetky platné súťažné kupóny do ukončenia súťaže.
IV.
Pravidlá súťaže
1. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže, ak nakúpi v ktorejkoľvek prevádzke obchodného centra MAX Prešov tovar alebo službu v hodnote 10 € a viac v termíne od 16.07.2018 do 12.08.2018.
2. Registrácia zákazníka v súťaži prebieha vyplnením povinných údajov na súťažnom kupóne, ktorý je potvrdený v prevádzke ( pečiatka prevádzky ) a vhodením do súťažnej urny. Povinnými údajmi sa rozumie: Meno a Priezvisko, Adresa, E-mailová adresa (ak ju zákazník má), Telefón (ak zákazník vlastní telefón), Dátum a Čas nákupu, Predajňa alebo prevádzka v ZOC MAX Prešov, kde bol nákup uskutočnený.
3. Súťažiaci je povinný uschovať si pokladničný/né doklady z nákupov, ktoré je povinný predložiť pri preberaní výhry.
4. Jeden súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť viackrát, pričom musí splniť podmienky uvedené v tomto Štatúte.
5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže také registrácie, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v čl. IV bod 1 a 2 tohto Štatútu.
6. Účasťou v súťaži (registráciou) vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným Štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Vyhlasovateľ súťaže a súťažiaci sa dohodli, že v prípade, ak súťažiaci vyhrá súťaž a prevezme si výhru (ďalej len „výherca“),
vyhlasovateľ je oprávnený na nasledovné:
• zachytenie podoby výhercu vo forme obrazového, zvukového, obrazovo-zvukového záznamu alebo fotografie a na použitie podobizne výhercu zachytenej na obrazovom, zvukovom, obrazovo-zvukovom zázname alebo na fotografii,
• použitie obrazových snímok (fotografií) so zachytením podobizne výhercu, obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov, ktoré zachytávajú podobizeň výhercu, ktorých je vyhlasovateľ súťaže autorom alebo ku ktorým má vyhlasovateľ súťaže majetkové autorské práva (oprávnenia v zmysle písm. a) a b) ďalej spoločne len „použitie záznamov podobizne“).
Vyhlasovateľ súťaže a výherca sa dohodli, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vykonať použitie záznamov podobizne za účelom verejnej prezentácie vyhlasovateľa súťaže a za účelom prezentácie reklamných a propagačných akcií a ponuky tovaru a služieb ZOC MAX Prešov, bez nároku výhercu na odmenu za použitie záznamov podobizne. Vyhlasovateľ súťaže a výherca sa dohodli, že použitie záznamov podobizne na účely uvedené v tomto článku Štatútu je bez akéhokoľvek územného obmedzenia a na čas, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelov použitia záznamov podobizne. Pod pojmom „použitie záznamov podobizne“ sa na účely tohto Štatútu rozumie akýkoľvek spôsob použitia záznamov (najmä zverejnenie, verejné rozširovanie, spracovanie, zaradenie do autorského diela, zaradenie do web stránky vyhlasovateľa súťaže a pod.), pokiaľ nie je v rozpore s účelom uvedeným vyššie.

V.
Výhry a žrebovanie
Výhry
1. Žrebovanie bude prebiehať každý pondelok počas trvania súťaže – 23.7., 30.7., 6.8. a 13.8.2018 vždy ráno o 10:00 hod. pri žrebovacej urne. Výhrou bude každý týždeň balík zážitkov v hodnote 450,-€ od partnerov akcie.
Žrebovanie – 23.7.2018


• Balík zážitkov:

Pobyt v hoteli Seasons s celodenným vstupom do Aquacity Poprad v hodnote 180,- eur
Xbody cvičenie poukaz v hodnote 100,- eur
Permanentka na lymfodrenáž do Štúdia Trim v hodnote 48,- eur
2 celodenné vstupy do Aquaruthenia Svidník v hodnote 40,- eur
Poukážka na Nákup tovaru v predajni Pepco v hodnote 40,- eur
Balíček od CCC v hodnote 20,- eur
Darčeková poukážka do predajne Cappon v hodnote 20,- eur
2 lístky do kina Cinemax v hodnote 13,- eur
Zľavové poukážky od Erotic City
Balíček od Orsay
Balíček od Ševt

Žrebovanie – 30.7.2018
• Balík zážitkov:
Pobyt v hoteli Seasons s celodenným vstupom do Aquacity Poprad v hodnote 180,- eur
Balíček od Datacomp v hodnote 70,- eur
Poukážka do Školy angličtiny VISTA v hodnote 50,- eur
2 celodenné vstupy do Aquaruthenia Svidník v hodnote 40,- eur
Darčeková poukážke do predajne DATES Mobile v hodnote 35,- eur
Darčeková poukážka do predajne Medicine v hodnote 20,- eur
Darčeková poukážka do predajne Cappon v hodnote 20,- eur
Poukážka na Nákup tovaru v predajni Pepco v hodnote 20,- eur
2 lístky do kina Cinemax v hodnote 13,- eur
Darčeková poukážka do predajne Exisport v hodnote 10,- eur
Zľavové poukážky od Erotic City
Balíček od Ševt

Žrebovanie – 6.8.2018
• Balík zážitkov:
Pobyt v hoteli Seasons s celodenným vstupom do Aquacity Poprad v hodnote 180,- eur
Darčeková poukážke do predajne OZETA v hodnote 70,- eur
3 celodenné vstupy do Aquaruthenia Svidník v hodnote 60,- eur
Poukážka do Školy angličtiny VISTA v hodnote 50,- eur
Doplnkový matrac od predajne Top Shop v hodnote 50,- eur
Balíček od CCC v hodnote 20,- eur
Darčeková poukážka do predajne Cappon v hodnote 20,- eur
2 lístky do kina Cinemax v hodnote 13,- eur
Zľavové poukážky od Erotic City
Balíček od Ševt

Žrebovanie - 13.8.2018
4.balík zážitkov:
Pobyt v hoteli Seasons s celodenným vstupom do Aquacity Poprad v hodnote 180,- eur
Xbody cvičenie poukaz v hodnote 100,- eur
Poukážka do Školy angličtiny VISTA v hodnote 50,- eur
2 celodenné vstupy do Aquaruthenia Svidník v hodnote 40,- eur
Balíček od CCC v hodnote 20,- eur
Darčeková poukážka do predajne Medicine v hodnote 20,- eur
Poukážka na Nákup tovaru v predajni Pepco v hodnote 20,- eur
2 lístky do kina Cinemax v hodnote 13,- eur
Darčeková poukážka do predajne Exisport v hodnote 10,- eur
Zľavové poukážky od Erotic City
Balíček od Ševt

2. Žrebovanie bude prebiehať podľa platných legislatívnych úprav Zákona o ochrane osobných údajov.
3. Výsledky žrebovania budú uverejnené na stránke www.zoc-max.sk/prsov/a fb profile centra.
4. Výhra bude výhercovi odovzdaná do 14 dní od vyhlásenia vyžrebovaného výhercu súťaže na správe ZOC MAX Prešov. V prípade neprevzatia výhry napr. ich neprevzatí výhercami v odbernej lehote prepadajú tieto výhry (bez možnosti náhrady) vyhlasovateľovi. Rovnako prepadajú výhry (bez možnosti náhrady) vyhlasovateľovi v prípade, ak výherca nepredloží originál pokladničného dokladu z nákupu, ktorý je povinný predložiť pri preberaní výhry v zmysle tohto Štatútu..
5. Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na internetovej adrese http://www.zoc-max/presov/ 


Propagácia súťaže
1. Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 16.07.2018 do 12.08.2018 a uskutoční sa vo forme printovej reklamy, propagácii na facebooku, a uverejnením na webstránke www.zoc-max.sk/presov.
2. Štatút súťaže bude uverejnený na stránke www.zoc-max.sk/presov a fb profile centra.
VII
Osobitné ustanovenia súťaže
1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora, technického zabezpečovateľa a servisných spoločností ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
2. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
3. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
6. Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by taký súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno vyhlasovateľa.
7. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa súťaže.
8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.
VIII
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Vyhlasovateľ súťaže je prevádzkovateľom osobných údajov súťažiaceho. Vyhlasovateľ súťaže bude spracúvať osobné údaje súťažiaceho, ktoré súťažiaci poskytol vyhlasovateľovi súťaže v súvislosti s účasťou súťažiaceho v súťaži v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefón súťažiaceho a v prípade výhercu taktiež podobizeň, obrazový, zvukový, obrazovo-zvukový záznam alebo fotografia výhercu, a to za účelom plnenia zmluvného vzťahu - vyhlásenej súťaže, do ktorej sa súťažiaci zapojil. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu ohľadom účasti súťažiaceho na súťaži, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Vyhlasovateľ súťaže bude taktiež spracúvať osobné údaje súťažiaceho, ktoré súťažiaci poskytol vyhlasovateľovi súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefón, a to za účelom zasielania noviniek (Newsletters) a informovania súťažiaceho o ponuke tovarov a služieb v ZOC MAX Prešov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas súťažiaceho - dotknutej osoby, a to v súlade s čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne poštou na adresu Euro MAX Prešov, s.r.o., Kapitulská 21, 917 01 Trnava alebo elektronicky na e-mailovú adresu: presov@zoc-max.sk

Súťažiaci berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže môže poskytnúť spracúvané osobné údaje súťažiaceho nasledovným kategóriám príjemcov:

• zamestnancom vyhlasovateľa súťaže, externému dodávateľovi účtovných, archivačných, tlačových, poštových a IT služieb pre vyhlasovateľa súťaže, daňovým poradcom, právnym zástupcom a verejnoprávnym orgánom v rámci plnenia zákonných povinností alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností zo súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho počas trvania súťaže a po zániku súťaže do vysporiadania všetkých práv a povinností plynúcich z nej po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností vrátane archivačných povinností – max. po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon nebude vyžadovať dlhšiu dobu. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho (výhercu) – záznamy podobizne, na dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu použitia záznamov podobizne. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho poskytnutých za účelom zasielania noviniek (Newsletters) a informovania súťažiaceho o ponuke tovarov a služieb v ZOC MAX Prešov len po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do odhlásenia sa z odberu informačných materiálov vyhlasovateľa súťaže či odvolania súhlasu, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ na uchovávanie.

Poskytnutie osobných údajov za účelom plnenia zmluvného vzťahu ohľadom účasti súťažiaceho na súťaži je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na účasť súťažiaceho v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom zasielania noviniek (Newsletters) a informovania súťažiaceho o ponuke tovarov a služieb v ZOC MAX Prešov je úplne dobrovoľné; je však nevyhnutné na plnenie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov. Bez týchto údajov by vyhlasovateľ súťaže napr. nemohol kontaktovať súťažiaceho a poskytnúť mu informácie o tovaroch a službách v ZOC MAX Prešov.

Súťažiaci má právo v rozsahu, v akom to neodporuje všeobecným právnym predpisom, požadovať od vyhlasovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov (vyhlasovateľa súťaže):

Euro MAX Prešov, s.r.o., Kapitulská 21, 917 01 Trnava
E-mailový kontakt: presov@zoc-max.sk.

IX
Záverečné ustanovenia
• Tento Štatút je podpísaný v jednom vyhotovení pre vyhlasovateľa a organizátora súťaže.

V Prešove dňa 11.7.2017
Euro MAX Prešov s.r.o.
Organizátor súťaže