Rezervované pre ženy - Február


01.02.2016 - 31.03.2016

Zábavno-obchodné centrum MAX v spolupráci s a-Studio a DSportal Vám prináša pravidelnú mesačnú akciu - "Rezervované pre ženy" v rámci, ktorej má možnosť vybraná dáma prežiť skvelý deň plný relaxu, oddychu, krásy a módy.

Štatút pravidelnej mesačnej akcie „Rezervované pre ženy“

Zmyslom tohto štatútu je určiť pravidlá akcie a prihlasovania sa do pravidelnej mesačnej  akcie „Rezervované pre ženy“, v rámci ktorého vyžrebovaná dáma prežije jeden skvelý deň plný relaxu, krásy a módy v MAXe a a-Studiu.

Organizátori akcie

Organizátormi akcie „Rezervované pre ženy“ sú:

zábavno-obchodné centrum MAX so sídlom Galantská cesta 5692/20 v Dunajskej Strede

DSportal.sk - portal dunajskostredského okresu

a-Studio so sídlom na Rybný trh 333/10 v Dunajskej Strede.

Začiatok a ukončenie prihlasovania sa do akcie „Rezervované pre ženy“:

Prihlasovanie do akcie bude prebiehať vždy od prvého dňa v mesiaci  do 25 dňa v príslušnom mesiaci.

Pravidlá prihlasovania sa do akcie:

Prihlásiť sa môže každá dáma na stránke www.zocmax.sk/dunajskastreda vyplnením prihlasovacieho formulára. Minimálny vek potrebný na prihlásenie sa do akcie je 18rokov. Pri prihlasovaní je nutné vyplniť dotazník, uviesť svoje kontaktné telefónne číslo a tiež pripojiť svoju fotografiu.

Po uzavretí prihlasovania, bude každý mesiac vyžrebovaná organizátormi akcie jedna dáma, ktorá bude telefonicky pozvaná na akciu :“ Rezervované pre ženy“. Akcia sa uskutoční vždy v prvý týždeň nasledujúceho mesiaca, po oznámení výsledkov žrebovania.

Výherkyňa súhlasí s uverejnením jej fotografií ako aj osobných údajov (meno, prípadne iné vopred dohodnuté informácie)na plagátoch umiestnených v ZOC MAX Dunajská Streda,  na stránke www.zocmax.skwww.dsportal.sk. Fotografie ako aj opis udalosti tohto dňa budú na stránke umiestnené celý mesiac po premene a budú k nahliadnutiu v archíve počas celého roka.

Prihlasovací formulár